Fagteamet

Fagteamet har sitt kontor i det nye skolebygget i BRUS-bygget UNN HN, i Breivika, Tromsø, Rom BR 116.

Besøksadressen er: Hansine Hansensvei 92, 9019 Tromsø

Tlf fagteamets kontor: 77 75 44 22

E-post til skolen: post.smi.skolen@tffk.no     

SMI-fagteamet brosjyre 2022-2023 (PDF, 371 kB)

Mandat for SMI-skolens fagteam

 

I henhold til Opplæringsloven (oppll) § 13-2 har Troms fylkeskommune plikt til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i institusjoner etter barnevernloven. I tillegg skal Troms fylkeskommune ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskrifter blir oppfylte (oppll 13-10)

Fylkesutdanningssjefen har gitt SMI-skolen i oppdrag å ivareta grunnskoleelevers rettigheter slik de følger av OPL §13-2. Dette oppdraget løses av skolens Fagteam på vegne, og under ledelse, av skolens rektor på følgende måte:

  • Ha oversikt over beboere som er plassert i godkjente barneverninstitusjoner etter barnevernlova § 5-1 og § 5-8.
  • Se til at retten til opplæring blir oppfylt, jamfør oppll § 13-2.  I dette ligger også å se til at eventuell rett til spesialundervisning blir oppfylt, jamfør oppll §§ 5-1, 5-4, 5-5.
  • Bistå rektor med utforming av enkeltvedtak om spesialundervisning. Rektor treffer enkeltvedtaket.
  • Innhente dokumentasjon på gitt opplæring i form av skolerapport, individuell opplæringsplan, halvårsrapporter og karakterutskrift.

 

I forhold til videregående opplæring er fagteamets ansvar begrenset til følgende:

  •  Ha oversikt over beboere som er plassert i godkjente barnevernsinstitusjoner etter barnevernlova § 5-1 og § 5-8.
  • Innhente dokumentasjon i form av sakkyndig vurdering, enkeltvedtak om spesialundervisning, individuell opplæringsplan, årsrapport/sluttrapport og karakterutskrift. Dette gjelder også gjesteelever fra andre fylker.

Tromsø, 27.1.2012 - Troms fylkeskommune, Avdeling for opplæring i skole og bedrift

Fagteamets arbeidsområde

 

Når barn og unge i grunnskolealder blir plassert på en barneverninstitusjon, overføres ansvaret for grunnskoleopplæring til den fylkeskommunen der institusjonen ligger. Elevene skal i utgangspunktet gå på lokal nærskole i den kommunen barneverninstitusjonen ligger.

Fagteamet skal ivareta avtaler om spesialundervisning. Dette vil si at vi skal samle en helhetlig dokumentasjon over skoleforløpet til elevene. Dokumentasjonen vil i praksis være; sakkyndig vurdering, enkeltvedtak, IOP og halvårsrapport. SMI-fagteamet vil etterspørre dokumentasjon for alle institusjonsbeboere som er elever i grunnskolen eller videregående skoler.
For elever som flytter inn i institusjoner vil fagteamets rolle være å etterspørre denne dokumentasjonen fra tidligere skoler.

Gjennom å ta initiativ til et oppstartsmøte bidrar SMI-fagteamet sammen med PPT-vgo til å kartlegge og systematisere utfordringer for den lokale skolen ift. eleven. Den fylkeskommunale PP-tjenesten er sakkyndig instans for disse elevene.

Etter den sakkyndige vurderingen vil det være SMI-skolens rektor som fatter enkeltvedtakene for grunnskoleelevene, mens for elever i videregående skoler vil det være den enkelte skoles rektor som fatter vedtakene.

Fagteamet kan også på forespørsel tilby veiledning til undervisningspersonell i grunnskoler, samt bidra til det tverrfaglige samarbeidet mellom lokale skoler, institusjoner og andre samarbeidspartnere.

Videre skal fagteamet også sørge for at rutiner med utarbeidelse av pedagogiske rapporter, IOP og årsrapport/sluttrapport, fungerer innen oppgitte tidsfrister.

Det faglige ansvaret for fagteamets arbeid ligger rektor ved SMI-skolen, mens det overordnede ansvaret ligger hos Fylkesutdanningssjefen.